IoT – ARDUINO: Povezivanje WiFi vezom pametnog telefona i mikroupravljačke platforme ARDUINO UNO

Autor: SEBASTIJAN KOPSEJAK

Mentor: Damir Bošnjak

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Rad pokazuje upravljanje razvojnom platformom ARDUINO UNO pomoću dodatnog WiFi modula ESP8266 preko aplikacije na pametnom telefonu. Klijent je napisan u programskom jeziku C++

uz pomoć Qt frameworka. Qt framework je skup biblioteka  otvorenog koda koji omogućuje brzo i jednostavno pisanje GUI aplikacija za više platformi.