UREĐAJ ZA PROIZVODNJU ENERGIJE S KAPILARNIM KARAKTERISTIKAMA I SILOM GRAVITACIJE

Autor: SAJAD SHABANPOURHAGHIGHI

Država: Švedska

e-mail: info@tisias.org

Izum “Uređaj za proizvodnju energije s kapilarnim cijevima i silom gravitacije” koji uključuje nekoliko kapilarnih cijevi pomaže fluidu da postigne određenu visinu u suprotnom smjeru gravitacije i gravitacijske sile uz pomoć površinske ljepljive energije nakon čega usmjerava fluid prema turbina uz pomoć gravitacije i u istom smjeru. Pomicanjem lopatica turbine pomoću gravitacijske sile na fluid, rotacijska energija turbine pretvara se u električnu energiju. Cijeli sustav sastoji se od donjeg spremnika i gornjeg spremnika i dvije jedinice A i B, rezervoar, turbina i generator. Kapilarne cijevi prenose fluid iz donjeg spremnika u gornji spremnik. Sustav ima odzračni ventil za ublažavanje tlaka zraka. Kasnije fluid usmjerava jednosmjerni ventil prema gornjem spremniku. Fluid je usmjeren od gornjeg spremnika gravitacijskom silom prema turbini kroz ventil i ciklus se ponavlja.