MAGNETSKI ODVOJIV NANOKOMPOZIT TIPA JEZGRA-LJUSKA

Autor: IVANA GABELICA, LIDIJA ĆURKOVIĆ

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje

Država: Hrvatska

e-mail: ivana.gabelica@fsb.hr , lidija.curkovic@fsb.hr

Predložena inovacija odnosi se na mikrovalno potpomognutu sintezu magnetskog nanokompozita Fe3O4-SiO2-TiO2 strukture tipa jezgra-ljuska. Jezgra magnetita (Fe3O4) obložena je zaštitnim slojem SiO2 (prva ljuska) te je naknadno provedena depozicija fotokatalitičkog sloja TiO2 (druga ljuska) za primjenu u naprednim oksidacijskim procesima. Specifičnost predložene inovacije je da se mikrovalno potpomognutom sintezom (nekonvencionalnom metodom) proizveo stabilan i fotokatalitički aktivan Fe3O4-SiO2-TiO2 nanokompozit strukture tipa jezgra-ljuska u kraćem vremenu reakcije, uz smanjenu potrošnju energije i s većim prinosima u odnosu na konvencionalne metode. Sloj SiO2 spriječio je otapanje i oksidaciju željeza, dok se sloj TiO2 koristio kao fotokatalizator.

Funkcionalnost magnetskog Fe3O4-SiO2-TiO2 nanokompozita strukture jezgra-ljuska ispitana je praćenjem fotokatalitičke razgradnje antibiotika ciprofloksacina kao organskog mikroonečišćavala uz primjenu UV-A zračenja.