Izrada premaza otpornog na habanje Ni-B-G bezelektronskom metodom

Autori: Benyamin Mahami, Parsa Khaleghirad, Ardeshir Rahimi Ghazimahaleh, Seyyed Saber Mirhosseini, Mehdi Sharifian

Tvrtka/Fakultet/Škola: Allameh Tabatabaei Junior High School, Tehran, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

Autokatalitičke prevlake nikal-bor široko se koriste u nekoliko industrija za poboljšanje mehaničkih svojstava materijala kao što su tvrdoća i otpornost na habanje. Tribološka svojstva ispitivana su u Ni-B-G autokatalitičkim oblogama nanesenim na ugljični čelik AISI 4140 prije i nakon toplinske obrade na 400 ° C tijekom jednog sata. Tribološka ispitivanja provedena su metodom pin-on-disk, koristeći opterećenje od 5 N i brzinu od 0,04 m / s, što je slijedilo standard ASTM G99. Prema tribološkoj procjeni, toplinski postupci primijenjeni na Ni-B-G premazima poboljšali su svoje tribološke performanse. Ovo istraživanje potvrđuje da se primjenom odgovarajuće toplinske obrade tvrdoća i otpornost na habanje Ni-B-G premaza mogu značajno poboljšati.