Upravljanje rasvjetom pomoću pametnog telefona

Autor: JAKOV PAVEK

Mentor: DANIJEL ESKERIČIĆ

Škola: Elektrotehnička škola Zagreb

e-mail: pavek.jakov1@gmail.com

web: http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/

Model upravljanja rasvjetom pomoću pametnog telefona zasniva se na upravljanju mikroupravljačem Arduino MKR1000 koji u sebi ima bežičnu komunikaciju s pametnim telefonom. Mikroupravljač se napaja putem USB-A priključka/kabla s računala u koji je prethodno unesen programski kod. Pametni telefon koristi besplatnu aplikaciju Blynk u kojoj je kreiran projekt s dva tipkala (ON/OFF). Unutar Arduina MKR1000 nalazi se programski kod u kojemu je upisana bežična mreža na koju mora biti spojen. Nakon poslanog signala iz pametnog telefona (od strane korisnika) u mikroupravljač, relej prima signal i zatvara strujni krug (“- pol/neutralni vodič”) nakon čega trošilo koje je spojeno na relej dobiva struju. U ovom slučaju trošila su dvije žarulje, LED i žarulja sa žarnom niti. Za ovaj model potreban je dvokanalni relej. Time je izvedeno upravljanje rasvjetom s pametnim telefonom što može predstavljati rasvjetu u stambenim objektima, zgradarstvu, uredima i slično kada korisnik nije unutar objekta.