UČILO ZA UPUŠTANJE U RAD 3F EL. MOTORA SPOJEM ZVIJEZDA-TROKUT

Autor: MUHAMED TANJIĆ

Mentor: ŽELJKO TIBLJAŠ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Category:

Najčešći načina pokretanja većih trofaznih asinkronih elektromotora je pomoću upuštača spoja zvijezda – trokut. Kako bismo smanjili struju pokretanja, najprije spajamo namote u zvijezdu, a nakon zaleta u trokut. U zvijezda spoju svi su namoti spojeni na fazni napon od 230V, za napon koji je √3 manji od linijskog. Zahvaljujući tomu motor pri startanju vuče 3 puta manju struju.