PNEUMATSKI SKLOP ZA POBOLJŠANJE MOTORIČKIH VJEŠTINA

Autor: EDI MAJER

Mentor: ŽELJKO ŠITUM

Fakultet: UDRUGA INOVATORA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Projektiran je i izrađen prototip sustava koji koristi četiri minijaturna pneumatska cilindra upravljana jednim matrix ventilom u kojem se nakon detekcije udarca u određeni segment (korištenjem senzora vibracija), gibanjem odgovarajućeg cilindra ispucava loptica u vertikalnoj plastičnoj cijevi. Sustav se može koristiti za poboljšanje vizualnih sposobnosti i motoričkih vještina kod djece i odraslih osoba.

Ispitanik pozorno prati gibanje loptice i ne dozvoljava joj da se slobodno odbija od podloge, već promatranjem gibanja procijenjuje na koji od 4 segmenta će pasti loptica i aktivira gibanje pojedinačnog cilindra. Aktivacija se vrši pomoću 4 tipkala koji su zasebno odvojeni kao upravljačka cjelina.

Inovativna tehnologija korištena u konstrukciji brzih i kompaktnih matrix ventila omogućuje upravljanje gibanjem više aktuatora istovremeno, uz ostvarenje izuzetno brzih odziva ventila na električni upravljački signal. Upotrebom minijaturnih pneumatskih cilindara u kombinaciji s brzim matrix ventilima moguće je ostvariti automatizirane procese s izuzetno brzom dinamikom i niskom potrošnjom energije. Kao upravljački uređaj koristi se Arduino mikrokontroler.