NOVI KONCEPT ZA PRIPOVRŠINSKO ODLAGALIŠTE NISKO I SREDNJE RADIOAKTIVNOG OTPADA

Autori: ŽELIMIR VEINOVIĆ, IVANA ROŽMAN, HELENA VUČENOVIĆ

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

Država: Hrvatska

e-mail: zelimir.veinovic@rgn.unizg.hr

web: https://www.rgn.hr/

Cilj novog koncepta odlagališta nisko i srednje radioaktivnog otpada (NSRAO) je poboljšati i optimizirati sigurnost konstrukcije, pri čemu glavnu ulogu imaju zaštitni sustavi slojeva. Zaštitni sustavi slojeva na odlagalištu sastoje se od pokrovnog zaštitnog sustava slojeva i temeljnog zaštitnog sustava slojeva. Ovaj koncept zaštitnih sustava slojeva i materijali još nisu korišteni u odlagalištima NSRAO.

Novi koncept predstavlja značajan napredak u odnosu na dosadašnje tipove odlagališta NSRAO – projektiran je s potpunim sustavom zaštite dna i pokrova od materijala raspoređenih u slojeve kakvi se da sada nisu koristili na odlagalištima. Sustav zaštitnih slojeva novog koncepta odlagališta štiti drenažne i brtvene slojeve od niskih temperatura i smrzavanja, prodora oborinske vode u odlagalište i drugih vanjskih utjecaja na tijelo odlagališta. Temeljni sustav zaštite u potpunosti štiti tlo i podzemne vode od onečišćenja radionuklidima.

Ovaj inovativni, novi koncept konstruktivnog rješenja pripovršinskog odlagališta omogućuje dugoročnu izolaciju NSRAO, znatno poboljšanu u usporedbi s prethodnim rješenjima. Poboljšanjem sustava zaštite odlagališta dodatno se unaprjeđuje zaštita okoliša i biote od radionuklida.