NADES GOODNESS dodaci prehrani

Autor: MANUELA PANIĆ

Država: Hrvatska

e-mail: manuela@nades-design.hr

Otapala na bazi nafte trenutačno se koriste u svim sektorima industrije, a ta otapala su toksična, zapaljiva i hlapljiva. Također, ta otapala uzrokuju 60% svih industrijskih emisija i 30% emisija hlapljivih organskih spojeva. Unatoč svemu navedenom, činjenica je da je prema direktivi 2009/32/EZ (hrana) još uvijek dopušteno konzumirati 2,9 mg/kg heksana ili 6 mg/kg diklorometana dnevno. Cilj Zelenog sporazuma je ekološki zamijeniti takva otapala prihvatljivim alternativama. NADES otapala su mješavine najmanje dva metabolita iz prirode i tekuća su pri sobnoj temperaturi. Ta otapala nisu toksična, biorazgradiva su i neisparna, što osigurava sigurnost radnika u industrijama i povoljno djeluje na okoliš.

Naši proizvodi su ekstrakti biljaka u 100% zelenim bio-otapalima nazvanima prirodna eutektička otapala (NADES) – koja u potpunosti mogu zamijeniti korištena toksična otapala u industriji. NADES otapala mogu se pronaći diljem prirode, čak i u ljudskom tijelu. Koristeći ta otapala, razvijena su 3 nova dodatka prehrani – biljni ekstrakti. Prvo su dodaci prehrani osmišljeni korištenjem COSMOtherm softvera u skladu s regulatornim aspektima i istraživanjima tržišta. Zatim su provedena laboratorijska istraživanja. Topljivost aktivnih molekula – polifenola iz biljaka – povećana je 100 puta u usporedbi s konvencionalnim otapalima za ekstrakciju. NADES ekstrakti su 100% netoksični i biorazgradivi. Rok trajanja pri sobnoj temperaturi produljen im je za 3 mjeseca.