KLUPICA ZA MJERENJE SJEDEĆEG PRETKLONA

Autori: BUJAK ANUR, DŽUBUR NERMIN, KUBAT DAMIR i VEISPAHIĆ EDIS

Mentor: AKŠAMOVIĆ ADMIR

Fakultet: Srednja elektrotehnička škola Sarajevo

Država: Bosna i Hercegovina

e-mail: admiraksam@gmail.com

Klupica za mjerenja sjedećeg pretklona je sastavni dio plana i programa tjelesnog i zdravstvenog odgoja, te njenom digitalizacijom bi se u velikoj mjeri unaprijedila tačnost, jednostavnost i brzina samog mjerenja. Također, svi sportski klubovi bi trebali imati ovakav tip klupice koja je veoma jednostavna za transport i upotrebu, te izuzetno korisna. Njena izvedba je poprilično jednostavna i sačinjena od dva dijela, klupice i „praga“ koji je neophodan ukoliko govorimo o mjerenjima velike tačnosti. Osoba nad kojom se mjerenje vrši mora ispuniti par uslova da bi predviđeno mjerenje moglo započeti. Koljena moraju biti potisnuta u potpunosti uz podlogu, a stopala paralelna i u kontaktu sa bočnom stranom klupice. Ukoliko su ova dva uslova zadovoljena diode će zasvijetliti i korisnik će vrhovima prstiju pomijerati predviđenu podlogu shodno svojoj fleksibilnosti. Rezultat će biti ispisan na ekranu i klikom na taster „reset“ će se omogućiti mjerenje narednoj osobi.