INOVATIVNO OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ PERIFERNIH RURALNIH PODRUČJA

Autori: SNJEŽANA TOLIĆ, I. Herzon, D. Gaki, S. Felekis, J. Moran, T. Berchoux, G. Blachos, S. Bäckström, Y. Kazakova, M. Kessari, O. Klepac, V. Mihai, M. Puig-de Morales Fusté, M. Jitea, S. Tolic, M. Roglic

Fakultet: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Država: Hrvatska

web: http://www.unios.hr/

Projekt RURUP – Inovativno obrazovanje za održivi razvoj u perifernim ruralnim područjima (PRP), sufinanciran iz programa ERASMUS+ Europske unije, rezultat je suradnje sedam visokoobrazovnih partnera iz sedam država članica Europske unije. Ambicija projekta bila je poboljšati kapacitete za održivi razvoj u PRP diljem Europe dubljim razumijevanjem specifičnih vještina i kompetencija potrebnih u takvim regijama, podržavanjem razvoja kurikuluma za razvoj takvih vještina i podržavanjem profesionalnih kompetencija visokoobrazovnih edukatora i savjetnika, te davanjem doprinosa stvaranju međunarodnog fonda javno dostupnih obrazovnih resursa.

Projektne inovacije ogledale su se u nekoliko aspekata: prvi se odnosi na izradu edukativnih materijala kroz međunarodnu razmjenu znanja i iskustava te suradnju u kojoj je bilo snažno prisutno sudjelovanje regionalnih dionika od poljoprivrednika do savjetodavaca. Drugi aspekt obuhvaća inovativne nastavne metode i materijale koji su prvo prilagođeni interaktivnim načinima učenja korištenjem digitalne tehnologije (e-tečaj kroz interaktivnu platformu za e-učenje), te su, kao drugo, prošireni i implementirani kroz intenzivnu obuku na terenu (ljetna škola). Naposljetku, planirano je da dobiveni obrazovni materijali budu dostupni za poučavanje i učenje nastavnicima u visokom obrazovanju i praktičarima na terenu na Elektroničkoj platformi za učenje odraslih u Europi (EPALE).