Analize i kartiranje geokemijskih i geoloških varijabli u prostoru Bjelovarske subdepresije metodom inverzne udaljenosti

Autori: ANDRIĆ, KRISTINA; MALVIĆ, TOMISLAV; VELIĆ, JOSIPA; BARUDŽIJA, UROŠ; RAJIĆ, RAJNA

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: andric.kristina@gmail.com

U prostoru Bjelovarske subdepresije analizirane su i kartirane geokemijske varijable, vitrinitne refleksije (Ro) i vremensko-temperaturnog indeksa (TTI) za bušotine Čep (polje), Pav-1, Gr (polje), Ha-7, Le-4, Rov-1, NG-1, VC-1, Vis-1 i Ulj-1 koje uz njihove Gauss-Krügerove koordinate (X, Y) predstavljaju ulazne podatke za nanovo načinjene digitalne karte. Na temelju saznanja o nedostatku nekoliko podataka vrijednosti TTI-ja i Ro-a, određena je termička zrelost stijena EASY%Ro metodom, jednostavnom konverzijom pomoću nomograma. Programski paket Surfer 8.0TM korišten je za kartiranje metodom inverzne udaljenosti (IDW) koja je primijenjena zbog svoje jednostavnosti u pripremi i brzini u proračunu, ali i dobivenog izlaza koji se može jednostavno i smisleno geološki interpretirati. Metoda inverzne udaljenosti (IDW) je uobičajena metoda interpolacije karata za male uzorke (manje od dvadeset podataka) u Hrvatskom panonskom bazenskom sustavu (HPBS). Nanovo načinjene digitalne karte poslužile su za doradu postojeće karte migracijskih putova ugljikovodika.