Household/Office 2022

Bladeless fan

Author: HD-JEV-HNY

Company: SUBAI ENTERPRISE CO.

Country: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Toothbrush Dryer

Author: Chung Yi- Chen;Jou-Wen- Lu;Yang Chen Shih;Guan Ting LIU;YANG LUNG SHIH

Company: National Taipei University of Technology, Taipei Tech,National Taipei University of Nursing and Health Sciences,Chinese Culture University,National Chin-Yi University of Technology

Country: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Desk and bookcase in one

Author: Chin-Chih Chang、Hsuan-Yi Liao、Chia-Chun Tsai、Chih-Yu Liao

Company: Jen-Teh Junior College of Medicine, Nursing and Management

Country: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

CYCLONE DRYING DEVICE

Author: Yeh, Chung-Wei;Chiang, Chih-Huang;Wu, Jia-Zhe;Chuang, Jui-Yuan

Company: Air Force Institute of Technology

Country: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Adjustable pillow structure

Author: CHENG-HUNG, TSAI; ZONG-JIE, JHOU; CHEN-HUI, CHEN; XIU-ZHU, JIANG

Company: Cheng Shiu University

Country: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.twr

web: https://www.wiipa.org.tw/

ERGONOMIC ROTATING LIFT TABLE

Authors: Agata Bonenberg, Marek Zabłocki

Company/Faculty/School: Poznan University of Technology

Country: Poland

e-mail: agata.bonenberg@put.poznan.pl

e-mail: marek.zablocki@put.poznan.pl

Multipurpose UV Sterilizer Cabinet for Public Places

Authors: Manop Yamfang, Manaporn Guptasa, Teerapot Wessapan and Chakkawan Boonwan

Company/Faculty/School: Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Country: Thailand

e-mail: manop.y@en.rmutt.ac.th

web: https://www.rmutt.ac.th/